Вписване на заличаване на ЕООД при ликвидация

Началото на процедурата е свързано с подаване на заявление по образец за прекратяване на търговското дружество. Заявлението трябва да е придружено с допълнителни документи и декларации. Преди да бъде подадено самото заявление е необходимо да бъде уведомена съответната ТД на НАП по реда на чл. 77 от ДОПК, органите на която следва да издадат удостоверение, което е един от необходимите документи за вписване на прекратяването в Търговския регистър.
Важна част от процедурата и задължителен документ за извършване на прекратяването на дружеството е да бъде взето решение на общото събрание на съдружниците, респ. на едноличния собственик на капитала на дружеството за прекратяване на дружеството. Трябва да бъде взето и решение за назначаване на ликвидатор или ликвидатори на дружеството, като може да бъде избран управителя или друго лице или дори някой от съдружниците. Това е може би най-важното решение в цялата процедура, тъй като ликвидаторът/ликвидаторите са лицата, които представляват дружеството.
Освен това, важно е да бъде обявена в търговския регистър покана до кредиторите на дружеството, с която последните се уведомяват за извършваното прекратяване и се канят да предявят своите вземания към дружеството.
Следващият етап е процедурата по ликвидация на търговското дружество, която по своето същество представлява довършване /вече от ликвидаторите, тъй като те представляват дружеството/ на текущите сделки на дружеството, изпълнение на поетите задължения и събиране на вземанията на дружеството. След като се изчерпи тази дейност и са изпълнени всички задължения на дружеството, останалото имущество може да се разпредели между съдружниците. Минимално установения срок в закона за провеждане на процедурата по ликвидация е 6 месеца, като може да бъде определен и по-дълъг срок.
Специфичен момент в описаната процедура е подаването на заявление – декларация до НОИ, като има различия в процедурата в зависимост от това дали през периода на съществуване на дружеството е имало наети лица или не. Когато в дружеството е имало наети лица, то следва да се осъществи процедура по предаване на трудовите договори и разплащателните ведомости в ТП на НОИ, което се обективира в приемо-предавателен протокол.
В края на процедурата, след като е вписано прекратяването и е осъществена ликвидацията, се преминава към вписване на самото заличаване на фирмата от търговския регистър. Отново се подава заявление до Търговския регистър от ликвидаторите на дружеството. Към заявлението се прилагат и всички документи, установяващи поканата до кредиторите, доказателства, че са уведомени известните кредитори, както и разпределителен баланс на имуществото на дружеството.
След като бъде извършено вписването се слага край на съществуването на фирмата.
Вписване на заличаването на ООД / ЕООД в Търговския регистър
Вписването на заличаването в Търговския регистър се осъществява от ликвидатора (той е задълженото лице за вписването). В срок от 7 дни, преди да бъде отправено до Агенцията по вписванията искане за заличаване, следва да се уведоми съответната териториална дирекция на НАП, съгласно чл. 77 от ДОПК. Заявлението за заличаване може да се подаде до което и да е от териториалните звена на Агенцията по вписванията, както и по електронен път.
За вписване на заличаването на ООД / ЕООД се подават следните документи:
– Заявление за заличаване на дружеството по образец А4
– Разпределителен баланс на имуществото между съдружниците;
– Доказателства, че са уведомени известните кредитори на дружеството;
– Доказателства, че дължимите суми към уведомени кредитори, непредявили вземането си, са вложени в банка на тяхно име – чл. 272, ал. 2 от ТЗ;
– Доказателства, удостоверяващи даването на обезпечение при наличието на спорно задължение на дружеството – чл. 272, ал. 3 от ТЗ;
– Декларация за истинност на заявените обстоятелства по чл. 13, ал. 5 от ЗТР;
– Документ за внесена държавна такса.

Регистърно производство
Вписването на заявените обстоятелства се извършва въз основа на подаденото заявление по образец. Служител на ТР проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 21 от ЗТР, като вписването се извършва, ако са изпълнение всички законови изисквания. Ако заявлението има недостатъци, се постановява мотивиран отказ. Отказът се връчва на заявителя незабавно по реда на ГПК. Възможно е уведомяването да се извърши и по електронен път, когато заявителят е поискал това в заявлението си. Този отказ подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на дружеството в седемдневен срок от връчването му. Жалбата следва да се подаде чрез Агенцията по вписванията, която я препраща към съда заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към заявлението. Решението на съда подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.
При отказ и при неизвършване на исканото вписване, заличаване или обявяване в съответния срок по чл. 19 от ЗТР заявителят може да подаде ново заявление за вписване/заличаване на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му. Като в този случай, за да избегне нов отказ, заявителят трябва само да направи необходимите промени в представените пред Агенцията документи, така че те да отговарят на нормативните изисквания или да представи документи, пропуснати към първоначалното заявление.
Лице, което е задължено, но не поиска в определения срок вписване или не представи предвидените в Търговския закон или ЗТР документи или подписи, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лева. Редът за установяване на нарушенията и налагането на глобите е визиран в чл. 41, ал. 1 от ЗТР. Процедурата по установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления е регламентирана в Закона за административните нарушения и наказания. Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глоби в същия размер, посочен в чл. 40 от ЗТР, всеки месец до извършване на действията.

Адв. Даниел Тунчев

Какво трябва да знаем при сключването на сделки с недвижими имоти?

Какво трябва да знаем при сключването на сделки с недвижими имоти?
Коментар на адв. Даниел Тунчев:

Настоящето изложение има за цел да обърне внимание на основните параметри, които трябва да бъдат изследвани, когато се извършват сделки с недвижими имоти. Страните в подобен вид правоотношения са праводател (продавач, дарител и др.) и приобретател (купувач, дарен и др.). Чл. 55 от Закона за собствеността регламентира, че вещните права върху чужда вещ, доколкото те са предвидени в законите, могат да се придобиват или учредяват с правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. Разпоредбата на чл чл. 77 от същия закон регулира придобиването на правото на собственост. В настоящето изследване обръщам внимание върху хипотезата на придобиването на правото на собственост чрез правна сделка.

В случай, че имате намерение да закупите или продадете недвижим имот има няколко задължителни неща, които следва да извършите преди сключването на сделката.

1. Изследване на собствеността върху недвижимия имот.

 Ако сте купувач на имота, то следва да се уверите, че продавачът му е собственик.

За да се изследва собственическия титул, т.е. кой е собственика на имота – към момента на изповядването на сделката следва да бъдат проверени документите за собственост на имота (договор за прокупко-продажба или дарение, договор за придобиване на собственост срещу задължението за издръжка и гледане и др., както и всички прилежащи документи, които имат отношение към установяване на правото на собственост). За целта е необходимо да се направят необходимите справки за имота, включително да се снабдите с удостоверение за тежести за имота за период от десет години назад. Същото удостоверение ще установи дали са налице вещни тежести, т.е. дали предходен собственик не е обременил имота като например е учредил ипотека върху него, тъй като ако това е така, то тази ипотека е противопоставима на новия купувач и той ще придобие имота с тежест, а десетгодишният период е необходим с оглед това, че с изтичането на 10 години от вписването на ипотеката, тя губи своя ред (т.е. в хипотезата на учредени ипотеки по-назад във времето, то същите не тежат върху имота); Да проверите има ли сключени и вписани договори за наем, договор за издръжка и гледане.

 Да проверите дали не са предприети съдебни процедури и дали имота не е обект на действия по принудително изпълнение.

Всеки български гражданин има достъп до публичните регистри, поддържани от Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието. Имотният регистър предоставя услуга за справка по различни по вид критерии: партида, физическо лице, юридическо лице, документ и имот. След регистрация и търсене можете да поръчате справка въз основа на горепосочените категории/критерии. От тази справка може да се провери дали са предприети действия по принудително изпълнения срещу имота, дали са наложени възбрани върху имота и т.н.

 Ако сте продавач на имота, то следва да докажете фактът че сте собственик.

Необходимо е да притежавате определени, документи, които да докажат собствеността на имота. Това са актовете за собственост, които в зависимост от издаването им могат да бъдат протоколи, различни видове договори, констативни актове и др. Важно е също така да притежавате и прилежащи документи, които индивидуализират имота, а именно: удостоверения за данъчна оценка и подадена данъчна декларация, скица/схема на имота, както и всякакъв друг вид документи, които имат отношение към обекта на прехвърлителната сделка.

2. Видове сделки

Следва също да се направи анализ какъв тип сделка следва да бъде избран за прехвърлянето на имота: покупко-продажба, замяна, дарение. Хипотезите тук са различни в зависимост от целта, страните по сделката и намират ли се те в някакви близки или други отношения, разходи. Пр. при прехвърлянето на недвижим имот чрез дарение между роднини по права линия, местните данъци и такси са значително по-ниски, от тези при прехвърлянето на същия имот между същите лица, чрез сключване на договор за покупко-продажба. Следва да се обърне внимание, че дарението е безвъзмезден договор, а покупко-продажбата възмезден. Този факт предполага и различната «стабилност» на двата института. Пр. При договора за дарение след смъртта на дарителя, същият може да бъде оспорен от роднините на дарителя, на които законът гарантира запазена част от наследството на наследодателя /на дарителя/. В случай на съсобственост върху недвижим имот също така – съсобственикът, за да продаде на трето лице своята част, първо трябва да предложи същата част при същата продажна цена на другия съсобственик. Това законово условие обаче може да се избегне, в случай че се извърши дарение на третото лице на така притежаваната част от съсобствения имот или замяна.
Проблематиката на тази материя е разнообразна и с настоящето не се не се цели изчерпателност, а насока. В този контекст апелирам преди сключването на подобен тип сделки да се консултирате с адвокат, който да ви разясни кой е най-удачният вариант, какви са плюсовете и минусите на предпочитаната форма, при която сделката да се извърши.

3. Необходима форма

Важно е да знаете, че когато предприемате действия с цел закупуване на недвижим имот, законът изисква специфична форма. При сделките с недвижими имоти следва да се има предвид, че същите следва се сключват в специална нотариална форма. Прехвърлянето на право на собственост на недвижим имот се осъществява под формата на нотариален акт. Чл. 18 от Закона за задълженията и договорите гласи:
«Договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт.»

Имайте предвид, че съществуват и други нотариални форми като: Писмена форма с нотариална заверка на подпис (в такава форма се извършва доброволната делба, продажбата на наследство по 212 ЗЗД, дарението на движими вещи по 225 ЗЗД), писмена форма с нотариална заверка на датата, нотариална заверка на съдържанието (пр. легализиран превод на диплома), нотариален акт, съдебна форма (делбен протокол, договор за спогодба)

Моето мнение е, че с оглед на правната многообразност и вариативност на проблемите, които биха могли да възникнат, както и обстоятелствата, които следва да се изследват относно прехвърлянето на право на собственост върху недвижими имоти, то е необходимо да се обърнем към експерти по въпроса. Юридическата консултация и правното съдействие и обслужване от адвокат е необходима предпоставка с оглед обезпечаване на правната сигурност при извършването на сделката. Подборът на нотариус е необходима последваща стъпка. Обръщам внимание, че при сключване на сделки с недвижими имоти трябва да бъдат предвидени различни видове разходи – нотариални такси и комисионни, данъци и такси, такси за придобиване на документи (Пр. пазарна оценка на имот) и други.

Защитени ли са личните ви данни?

Защитени ли са личните ви данни?

Коментар на адв. Тунчев

Този въпрос е често задаван от българските граждани и възниква в следствие от процесите на злоупотреби с лични данни, с електронното разпространение на лични данни от потребители на интернет услуги, обработване на лични данни от мобилни оператори, частни фирми и държавната администрация. За да се легитимира всяко физическо лице предоставя документ за самоличност (лична карта или друг индивидуализиращ документ – пр. международен паспорт, шофьорска книжка, служебна карта и др.). За да бъдат защитени личните ни данни трябва да внимаваме какъв обем от информация предоставяме, защото за да бъде индивидуализирано едно физическо лице не винаги е необходимо да бъдат предоставяни всички лични данни на лицето.

Като пример от моята адвокатска практика и практиката ми като държавен служител и юрисконсулт в Комисията за защита на личните данни мога да споделя, че е достатъчно да бъде предоставено пълното име на физическото лице и постоянен адрес, за да може същото да бъде индивидуализирано и за да може да се изследва адресната му регистрация. Различните видове договори например, изискват различен обем лични данни, които да бъдат предоставени за обработване. Реквизитите, които трябва да притежават договорите, т.е. необходимите изисквания за валидността им обуславят и необходимия обем лични данни. Чест случай в практиката ми е да бъдат предоставяни по-голям обем от лични данни, отколкото изискуемите такива.

Какво представляват личните данни?

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Правната рамка за защитата на личните данни на физическите лица включва международна и национална правна регулация. Международната защита на личните данни е регламентирана в редица нормативни актове, подробно изброени по-долу. Специфично законодателство у нас урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Специалният закон, създаден за това е Закон за защита на личните данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.

Интересни са механизмите за обработване на лични данни. Това би могло да се осъществи чрез обработване чрез автоматични средства или чрез неавтоматични средства, когато тези данни съставляват или са предназначени да съставляват част от регистър. Регулиращият орган в Република България, който следи за законосъобразното и целесъобразното обработване на лични данни е Комисия за защита на личните данни. Комисията анализира и осъществява също така и цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни и извършва проверка на администраторите на лични данни.

Българското законодателство въвежда института на администратора на лични данни, който след вписването му в Електронния регистър на администратори на лични данни може да обработва лични данни при определени условия за защитата им и с точно определена цел. Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни.

Подробна справка за администраторите на лични данни можете да направите в информационна система за електронна Регистрация на Администратори на Лични Данни (еРАЛД – Комисия за защита на личните данни), поддържана от Комиcията, както и в публичните регистри: Регистър на вписаните администратори на лични данни, Регистър на освободените от регистрация администратори на лични данни и Регистър на администратори на лични данни с отказана регистрация.

Администраторите на лични данни трябва да ги обработват законосъобразно и добросъвестно. Личните данни следва да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели с изключение на случаите, изрично предвидени в този закон; трябва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват; трябва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират; трябва да се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват; трябва да се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.

Забрани за обработване на лични данни:

Законът за защита на личните данни предвижда определени забрани за обработване на лични данни. Забранено е обработването на лични данни, които:

  1. разкриват расов или етнически произход;
  2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
  3. се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Подчертавам, че тези забрани не се прилагат, когато обработването на лични данни е необходимо за целите на изпълнението на спец

ифични права и задължения на администратора в областта на трудовото законодателство; когато физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало изрично своето съгласие за обработването им, освен ако в специален закон е предвидено друго; когато обработването е необходимо за защита на живота и здравето на физическото лице, за което тези данни се отнасят, или на друго лице и състоянието на физическото лице не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки за това или пък обработването се извършва от организация с нестопанска цел, включително с политическа, философска, религиозна или синдикална цел, в хода на законосъобразната й дейност и с подходяща защита. Подробна информация можете да намерите в изброената по-долу правна рамка.

В заключение бих искал да обърна внимание, че стриктното съблюдаване на нормативните актове в областта и спазването на конституционните права на гражданите за неприкосновенност на физическите лица, на свобода на индивида и право н

а защита на правата и основните свободи са правните механизми за борба с злоупотребата с лични данни. От всеки един от нас зависи да отстоява правата и законните си интереси и да следи за правомерното обработване на личните си данни и за това за какви цели се обработват те.

За повече информация:

www.tunchev.eu

——————————————————————————————————————————————————————

Правна рамка

Международна

На Република България

Тенденции за развитие в областта на защитата на личните данни

 

 

Здравейте и добре дошли в професионалната страница на адв. Тунчев!

Здравейте и добре дошли в професионалната страница на адв. Тунчев! Тук можете да намерите отговори на всякакви правни въпроси, да получите полезна информация относно това какви са правата ви, както и да намерите разрешение на възникналите пред вас казуси!