Становище по въпроса за ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие (Истанбулска конвенция)

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДО ВСИЧКИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ    С Т А Н О В И Щ Е                      по въпроса за ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие (Истанбулска конвенция)   Подписаните, в качеството си на […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Със Заповеди на Министъра на правосъдието и Министъра на труда и социалната политика са утвърдени образци на: – Декларация по чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 15, ал. 4 от Търговския закон и декларация по чл. 129, ал. 2, […]

Read More

Как се доказва липсата на неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, в процедурата по прехвърляне на дружествени дялове?

Във връзка с постъпилите въпроси по отношение на изменението в Търговския закон с ПРЗ на ЗИД на Кодекса на труда (в сила от 22.12.2017 г.), относно прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял моля да имате предвид, че обстоятелството за липса на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски н...

Read More

Какво представлява Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел?

От 1 януари 2018 г. Агенция по вписванията администрира Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (РЮЛНЦ). Към Търговския регистър са бъдат добавени нови функционалности, чрез които ЮЛНЦ ще могат да подават документи. Регистърът представлява обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете обявени...

Read More

Какво трябва да знаят администраторите на лични данни за задълженията си по Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.?

Какво трябва да знаят администраторите на лични данни за задълженията си по Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. От 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз ще се прилагат нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в т.нар. Общ регламент за защита […]

Read More

ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСИТЕ

Тема: ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСИТЕ Изготвил: Адв. Д.Тунчев     ВЪВЕДЕНИЕ. ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОТАРИУСА. ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ НОТАРИУСИ. ПРОЦЕДУРА. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА НОТАРИУСИТЕ. ОРГАНИ НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА. ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ. ВИДОВЕ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 1. ВЪВЕДЕНИЕ: Законът за нотариусите и ...

Read More

Вписване на заличаване на ЕООД при ликвидация

Каква е процедурата за извършване на ликвидация на търговските дружества и по-специално на ЕООД? Коментар на адв. Даниел Тунчев: Началото на процедурата е свързано с подаване на заявление по образец за прекратяване на търговското дружество. Заявлението трябва да е придружено с допълнителни документи и декларации. Преди да бъде подадено самото заявл...

Read More

Какво трябва да знаем при сключването на сделки с недвижими имоти?

Какво трябва да знаем при сключването на сделки с недвижими имоти? Коментар на адв. Даниел Тунчев: Настоящето изложение има за цел да обърне внимание на основните параметри, които трябва да бъдат изследвани, когато се извършват сделки с недвижими имоти. Страните в подобен вид правоотношения са праводател (продавач, дарител и др.) и приобретател (ку...

Read More

Защитени ли са личните ви данни?

Защитени ли са личните ви данни? Коментар на адв. Тунчев Този въпрос е често задаван от българските граждани и възниква в следствие от процесите на злоупотреби с лични данни, с електронното разпространение на лични данни от потребители на интернет услуги, обработване на лични данни от мобилни оператори, частни фирми и държавната администрация. За д...

Read More

Контакти

Адв. Даниел Тунчев Тел. за контакт: +359882860080 Moжете да поставите своите въпроси на e-mail: daniel.tunchev@abv.bg, dtunchev@gmail.com

Read More